Senin, 22 November 2010

Download buku islam Bukan di Negeri Dongeng

sebuah kisah nyata karya helvi Tianna Rossa dan Izzatul Jannah!!(free download book)download disini

Read more!..

Download buku islam biografi Syaikh Muhammad Syakir

Dia adalah seorang 'alim yang mulia dan penulis yang produktif, seorang
pembaharu universitas Al-Azhar dan tokoh yang mulia Syaikh Muhammad
Syakir bin Ahmad bin Abdil Qadir bin Abdul Warits dan keluarga Abi 'Ulayyaa'
dan keluarga yang dermawan yang telah dikenal sebagai keluarga yang
paling mulia dan yang paling dermawan di kota Jurja.
Lahir di Jurja pada pertengahan Syawal tahun 1282 H. Beliau menghapal Al-
Qur'an di sana, dan belajar dasar-dasar studinya (di sana), kemudian beliau
rihlah (bepergian untuk menuntut ilmu) ke universitas Al-Azhar dan beliau
belajar dari guru-guru besar pada masa itu, kemudian dia dipercayai untuk
memberikan fatwa pada tahun 1307 H. Dan kemudian beliau menduduki
jabatan sebagai ketua mahkamah mudiniyyah Al-Qulyubiyyah, dan tinggal di
sana selama tujuh tahun sampai beliau dipilih menjadi Qadhi (hakim) untuk
negeri Sudan pada tahun 1317 H. Dan dia adalah orang pertama yang
menduduki jabatan ini, dan orang yang pertama yang menetapkan hukumhukum
hakim yang syar'i di Sudan di atas asas yang paling terpercaya dan
paling kuatnya.
Kemudian pada tahun 1322 H beliau ditunjuk sebagai guru bagi para ulamaulama
lskandariyyah sampai membuahkan hasil, dan memunculkan bagi
kaum muslimin orang-orang yang menunjukkan (umat supaya) dapat
mengembalikan kejayaan Islam di seantero dunia, kemudian beliau ditunjuk
sebagai wakil bagi para guru Al-Azhar, sampai beliau menebarkan benihbenih
yang baik, kemudian beliau menggunakan kesempatan pendirian
jam'iyyah Tasyni'iyyah pada tahun 1913 M kemudian beliau berusaha untuk
menjadi anggota organisasi tersebut, sebagai pilihannya dari sisi pemerintah
Mesir, dan dengan itulah beliau meninggalkan jabatannya, serta enggan
untuk kembali kepada satu bagianpun dan jabatan-jabatan tersebut, dan
beliau tidak lagi berhasrat setelah itu kepada sesuatu yang memikat dirinya,
bahkan beliau lebih mengutamakan untuk hidup dalam keadaaan pikiran,
amalan, hati dan ilmu yang bebas lepas, dan dia memiliki pemikiran-pemikiran
yang benar pada tulisannya, dan ucapan-ucapan yang membakar, senantiasa
ada yang menentang itu semua yang mengumandangkannya pada pikiranpikiran
sebagian besar orang-orang yang bensikeras terhadap perkaraperkara
Ijtimaiyyah, dan termasuk dan karakteristik beliau yaitu bahwa beliau
mengokohkan agamanya, mengokohkan dirinya di dalam aqidahnya,
mengokohkan pemikirannya, dia itu pemberani bukan pengecut, dia tidak
menghindar dari seorangpun, dan dia tidak merasa takut kecuali hanya
kepada Allah Ta'ala.(free download book)download disini

Read more!..

Download buku islam biografi Syaikh Abul Harits

Beliau adalah Syaikh Abul Harits Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid As
Salafy Al Atsary. Beliau lahir di kota Zarqa Yordania, 29 Jumadi at-Tsani
1380 H. (1960 M)
Studi dan Guru-Guru Beliau
Ayah dan kakeknya hijrah ke kota Yordania dari kota Yafa Palestina pada
tahun 1368 H/1948 M, karena penjajahan Yahudi (Laknat Alloh atas Yahudi).
Beliau memulai studi ilmu-ilmu agama di saat usia beliau belum melebihi dua
puluh tahun, guru beliau yang paling menonjol adalah Al ‘Allamah Asy Syaikh
ahli Hadits Muhammad Nashiruddin Al Albani (semoga rahmat Alloh tercurah
padanya), kemudian syaikh ahli bahasa Abdul Wadud Az Zarazi (semoga
rahmat Alloh tercurah padanya) dan ulama-ulama lainnya.”
Beliau berjumpa dengan gurunya yaitu syaikh Muhammad Nashiruddin Al
Albani di akhir tahun 1977 di kota Amman Yordania. Beliau belajar pada
Syaikh Al Albani kitab Isykaalat Al Baitsul Hatsits pada tahun 1981, dan
beliau juga mempelajari kitab-kitab Musthalahul Hadits lainnya.
Beliau memiliki ijazah-ijazah (pengakuan) dari sejumlah ulama, di antaranya
syaikh Badi’uddin As Sindii, dan juga Al ‘Allamah Al Fadhil Muhammad As
Salik Asa Syinqithi (semoga rahmat Alloh tercurah pada mereka) dan ulamaulama
lainnya.
Pujian Ulama Terhadap Beliau
Sejumlah ulama yang terkemuka memuji beliau, di antaranya: Asy-Syaikh
al-Allamah ahli hadits yang berilmu tokoh pembela sunnah Muhammad
Nashiruddin Al Albani (semoga rahmat tercurah padanya) sebagaimana
dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah 2/720 tatkala Syaikh Al Albani
menjelaskan kedustaan “penghancur sunnah” Hasan Abdul Manan; beliau
berkata: “…penjelasan yang luas dalam menerangkan kesalahan ucapannya
dalam melemahkan hadits itu membutuhkan satu karya khusus, dan ini yang
tidak mungkin bagi saya lantaran keterbatasan waktu, semoga sebagian
saudara-saudara kami yang mempunyai kemampuan hebat dalam ilmu
hadits ini mengarang kitab tentangnya, seperti misalnya al-Akh Ali al-
Halaby.(free download book)download disini

Read more!..